Contract

Turizm xidmətlərinin göstərilməsi haqqında

Müqavilə

Bakı şəhəri, «____»____________2017 cı il

bundan sonra «Turagent» adlandırılacaq, Azərbaycan Respublikasının qanunları və öz Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən “Educational Consulting Travel” MMC direktoru Sima Nəriman qızı Vəliyeva şəxsində, və gələcəkdə “TURİST” adlanacaq ________________________________ ______________________ şəxsində, birlikdə Tərəflər, ayrılıqda isə Tərəf adlandırılaraq, aşağıdakılar barədə hazırki Müqaviləni (bundan sonra «Müqavilə» adlanacaq) bağladılar:

1. Müqavilənin PREDMETİ
Bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş şərtlərə əsasən Turagent Turistin sifarişinə uyğun kompleks turizm xidmətlərini təqdim etməyi, Turist isə göstərilən xidmətlərin dəyərini Turagentə ödəməyi öhdələrinə götürürlər.
Turagent Turistə xidmət (xidmətlərin bir qisminin) göstərilməsi üzrə öhdəliyi Turistin yerləşdirilməsi və yaşayışı üzrə bilavasitə xidmətlər təqdim edən digər tərəfə (sonra mətndə - Qəbul edən tərəf) həvalə etmək hüququna malikdir.
Bu Müqavilə üzrə təqdim edilən turizm xidmətlərinə aşağıdakı xidmətlər daxildir:

“TURİST”lərin sayı Böyüklər
Uşaqlar
Səyahət marşrutu
Səyahət Müddəti
Nəqliyyat Xidməti

Transfer
Otel
Nömrənin Növü
Qida
Ekskursiya
Sığorta
Viza
Əlavə Xidmətlər

2. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
2.1. “TURİST”in hüquqları:
- Müvəqqəti yaşayış ölkəsinə giriş qaydaları haqqında “TURAGENT”dən lazımı və doğru məlumat almaq;
- Müqavilə üzrə üzərinə göturduyu öhdəlikləri vaxtında və lazımınca icra etməyi və onların pozulmasına yol verməməyi “TURAGENT”dən tələb edir.

2.2 “TURİST”in vəzifələri:
- “TURAGENT”ə, səyahət üçün lazım olan sənədləri təqdim etməyi;
- getmə məntəqəsinə vaxtında gəlməyi;.
-turizm xidmətlərinin dəyərini 3 bank günü müddətində tam həcmdə ödəməyi.
-turizm xidmətlərinin təşkili və həyata keçirilməsi üçün tələb olunan bütün sənədlərin Turizm agentinin müəyyən etdiyi müddətdə təqdim edilməsi.
-bütün texniki təhlükəsizlik qaydalarına, o cümlədən yanğından mühafizə qaydalarına, ümumi zəruri tələblərə, şəxsi təhlükəsizliyin və ətraf şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün qoruyucu və ehtiyat tədbirlərə riayət olunması.
-ətraf təbii mühitin və mədəni irsin mühafizəsi üzrə bütün tələblərə riayət olunması, ətraf və sosial-mədəni mühitə mənfi təsirin minimallaşdırılması və/və ya dayandırılması üzrə bütün mümkün tədbirlərin görülməsi, yerləşdiyi məkanda daxili intizam qaydalarına riayət olunması.
- ətraf və sosial-mədəni mühitə ziyan vurulduğu halda zərərin əvəzinin tam həcmdə Turizm agentinə və ya Qəbul edən tərəfə ödənilməsi.
2.3 “TURAGENT”in hüquqları:
- lazım olduğu təqdirdə Müqavilədə göstərilən xidmətləri başqa eyni dərəcəli və ya üstün dərəcəli xidmətlərlə əvəz etmək;
-turistin vurduğu ziyanın əvəzinin ödənilməsini tələb etmək;
-gözlənilməz situasiyaların təsiri səbəbindən marşrut üzrə hərəkət qrafikini və ekskursiya-mədəni tədbirlərin ardıcıllığını dəyişmək;
-“Turizm haqqında” Qanunu rəhbər tutaraq, şəraitdə obyektiv dəyişikliklər baş verdikdə turizm xidmətlərinin ilkin razılaşdırılmış dəyərini yüksəltmək.

2.4 “TURAGENT”in vəzifələri:
- Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Müqaviləyə əsasən turizm xidmətini təşkil etməyi;
- Səyahət üçün lazım olan sənədlərin hazirlanmasında köməklik göstərməyi öhdəsinə götürür.

3. TURİZM XİDMƏTLƏRİNİN DƏYƏRİ VƏ TƏRƏFLƏRİN CAVABDEHLİYİ

3.1.Hazırkı Müqaviləyə əsasən göstərilən turizm xidmətlərinin dəyəri___________________________ təşkil edir.
3.2. Hazırkı Müqavilənin şərtlərinə əsasən vəsaitin manatla qəbul edilməsi, Turoperatorun Agenti tərəfindən ABŞ dollarının mərkəzi Bankın ödəniş gününə olan məzənnəsinin üzərinə  əməliyyat xərcləri də əlavə olunmaqla hesablanmış kursla həyata keçiriləcək.
3.3. Şəraitin əsaslı dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq “TURAGENT” Müqaviləyə dəyişiklik etmək hüququna malikdir və ya “TURİST” Müqaviləni pozmaq və “TURAGENT”in çəkdiyi faktiki xərcləri çıxmaqla, ödənilmiş məbləği geri tələb etmək hüququna malikdir. Şəraitin əsaslı dəyişməsinə aşağıdakılar aiddir:
3.3.1. Müqavilədə də göstərilən səyahət şəraitinin pisləşməsi;
3.3.2. səyahətin müddətlərinin dəyişməsi, bu zaman tərəflər razılığa gəlirlər ki, müddətin dəyişməsini onlar gedişin başlanma və ya qurtarma vaxtının 24 saatdan çox dəyişməsi kimi başa düşürlər;
3.3.3.səyahətin baş tutması üçün müqavilədə göstərilmiş qrupda turistlərin minimal sayının natamamlığı
3.3.4. nəqliyyat xərclərinin əvvəlcədən gözlənilməmiş artımı;
3.3.5. tərəflər razılığa gəlirlər ki, səyahət şəraitinin pisləşməsini onlar belə başa düşürlər:
3.3.5.1. otelin daha aşağı kateqoriyalı otellə əvəz edilməsi;
3.3.5.2. əvvəlcədən sifariş edilmiş qidalanmanın pisləşməsi;
3.3.5.3. aviauçuş növünün (klasın) daha ucuz növlə (klasla) dəyişməsi;
3.4. “TURİST”in əvvəlcədən saxlanılmış turizm məhsulundan və ya turizm xidmətindən Müqavilənin 3.3-cü bəndində müəyyən edilməyən səbəblərdən imtinası zamanı, “TURİST” “TURAGENT”ə bu rədd ilə bağlı faktiki məsrəflərini kompensasiya edir və “TURAGENT”ə cərimə şəklində dəbbə pulu ödəyir ki, bunun da məbləği cərimə tutulmasına gətirib çıxaran vəziyyətin başlanması vaxtından asılıdır və aşağıdakılardan ibarətdir:
3.4.1. Ekonom sinif üzrə alınmış turun başlanmasına 15 gündən çox qaldıqda “TURİST” “TURAGENT”ə yalnız aviabiletlərin qaytarılmasına görə adambaşı 75 USD, otelin ləğvinə görə qarşılayan tərəfin və ya otel rezervasiyasını təmin edən digər tərəfin tədbiq etdiyi qaydada, turda hər bir dəyişikliyə və digər xidmətlərin ləğvinə görə isə 15 USD cərimə ödəyir.
3.4.2. Ekonom sinif üzrə alınmış turun başlanmasına 15 gündən az və 7 gündən çox qaldıqda, “TURİST” “TURAGENT” ləğv edilməyə görə turun və ya turizm məhsulunun dəyərinin 25%-i , hər bir dəyişikliyə görə adambaşı 15 USD, CHILD (2-12 yaş arası) statuslu turistlər də daxil olmaqla, cərimə ödəyir;
3.4.3 Ekonom sinif üzrə alınmış turun başlanmasına 7 gündən az və 3 gündən çox qaldıqda, “TURİST” “TURAGENT”ə ləğv edilməyə görə turun və ya turizm məhsulunun dəyərinin 50%-i , ad dəyişməyə görə adam başı 50 USD, CHILD (2-12 yaş arası) statuslu turistlər də daxil olmaqla, tarix dəyişməyə görə adam başı 75 USD, CHILD (2-12 yaş arası) statuslu turistlərdə daxil olmaqla, otel dəyişməyə görə turun və ya turizm məhsulunun dəyərinin 30%-i, başqa dəyişikliklərə görə 15 USD cərimə ödəyir.
3.4.4. Ekonom sinif üzrə alınmış turun başlanmasına 3 gündən az qaldıqda, “TURİST” “TURAGENT”ə ləğv edilməyə görə turun və ya turizm məhsulunun dəyərinin 100%-i , ad dəyişməyə görə adambaşı 100 USD, CHILD (2-12 yaş arası) statuslu turistlər də daxil olmaqla, tarix dəyişməyə görə turun və ya turizm məhsulunun dəyərinin 50%-i, otel dəyişməyə görə turun və ya turizm məhsulunun dəyərinin 50%-i, başqa dəyişikliklərə görə 15 USD cərimə ödəyir.
3.4.5 Biznes sinif üzrə alınmış turun başlanmasına 7 gündən çox qalmış aviabiletin qaytarılması üçün heç bir cərimə tədbiq olunmur, otelin ləğvinə görə qarşılayan tərəfin və ya otel rezervasiyasını təmin edən digər tərəfin tədbiq etdiyi qaydada cərimə ödəyir, ad dəyişməyə icazə verilmir, tarix dəyişməyə görə heç bir cərimə tədbiq olunmur, otel dəyişməyə görə oteldə bütün gecələmə dəyərinin 20%-i, başqa dəyişikliklərə görə 10 USD “TURİST” “TURAGENT”ə cərimə ödəyir.
3.4.6 Biznes sinif üzrə alınmış turun başlanmasına 7 gündən az 3 gündən çox qalmış, “TURİST” “TURAGENT”ə aviabiletin qaytarılması üçün 135 USD cərimə, otelin ləğvinə görə qarşılayan tərəfin və ya otel rezervasiyasını təmin edən digər tərəfin tədbiq etdiyi qaydada cərimə ödəyir, ad dəyişməyə icazə verilmir, tarix dəyişməyə görə heç bir cərimə tədbiq olunmur, otel dəyişməyə görə oteldə bütün gecələmə dəyərinin 30%-i, başqa dəyişikliklərə görə 10 USD cərimə ödəyir.
3.4.7 Biznes sinif üzrə alınmış turun başlanmasına 3 gündən az qalmış aviabiletin qaytarılması üçün aviabilet dəyərindən 100% cərimə tədbiq olunur, otelin ləğvinə görə qarşılayan tərəfin və ya otel rezervasiyasını təmin edən digər tərəfin tədbiq etdiyi qaydada cərimə ödəyir, ad dəyişməyə icazə verilmir, tarix dəyişməyə görə adam başı 75 USD, otel dəyişməyə görə oteldə bütün gecələmə dəyərinin 50%, başqa dəyişikliklərə görə 15 USD “TURİST” “TURAGENT”ə cərimə ödəyir.
3.4.8. Əgər konkret istiqamətdə tətbiq olunan cərimə sanksiyaları fərqli olarsa Turistə tətbiq edilən cərimə sanksiyaları hazırkı müqavilənin ayrılmaz hissəsi olan 1 saylı Əlavə şəklində rəsmiləşdiriləcək.
3.4.9. Uçuş günü ləğv edilmə və ya dəyişiklik qəbul edilmir. Uçuşdan sonra ləğv etmə və ya dəyişmə sorğusuna həmin an mövcud olan vəziyyətdən asılı olaraq “TURAGENT” tərəfindən baxıla bilər .
3.4.10. Əgər qarşılayan tərəfin təşəbbüsü ilə yuxarıda qeyd edilən şərtlərdə dəyişikliklər edilərsə, bu barədə “TURAGENT” “TURİST”ə hazırki Müqavilənin imzalanmasından öncə xəbərdarlıq edir.
3.4.11 Aksiyalar üzrə alınan aviabiletlər, turlar və digər xidmətlər və ya turizm məhsulları dəyişdirilə və qaytarıla bilməz.
3.5. “TURAGENT” xarici pasportun etibarsız olmasına, səfirlik tərəfindən vizanın verilməməsinə, “TURİST”in gömrük və sərhəd nəzarətindən keçə bilməməsinə görə “TURİST” qarşısında məsuliyyət daşımır.
3.6. Tura daşıyıcıların, sığorta şirkətlərinin və digər 3-cü şəxslərin və ya tərəflərin xidmətləri daxil olduğu halda, “TURAGENT” yalnız əsasında xidmətlər göstərilən sənədlərin düzgün rəsmiləşdirilməsinə cavabdehdir. “TURİST”ə göstərilən xidmətlərin təqdim edilməsi ilə bağlı sonrakı münasibətlər “TURAGENT”in iştirakı olmadan həyata keçirilir.
3.7. “TURAGENT” onun səlahiyyətinə daxil olmayan pozuntu və hərəkətlərə görə məsuliyyət daşımır.
3.8. “TURAGENT” aşağıdakı bəndlər üzrə məsuliyyət daşımır:
a) Azərbaycan və xarici dövlətlərin ərazisində fəaliyyət göstərən gömrük, emiqrasiya, sərhəd və digər xidmətlər tərəfindən turistin günahı üzündən səfərdən çıxarılması.
b) Turistin yükünü yükdaşiyanın məsuliyyəti altında olduğu dövrdə və yükün yükdaşınmasında olmadığı dövrdə.
c) Səyahətin qiymətinin nəqliyyat vasitələrinin yol qiymətlərinin yüksəlməsi ilə əlaqədar qalxdığı zaman.
d) Turist səyahətə gecikdiyi zaman tam maddi məsuliyyət daşıyır.
3.9. Viza tələb olunan istiqamətlərdə, viza həmin ölkənin müəyyən olunmuş qayda və qanunvericiliyi əsasında Azərbaycan Respublikası ərazisində və ya təmsilçi ölkənin ərazisindəki səfirlik, konsulluq və ya istiqamət olan ölkənin miqrassiya orqanında rəsmiləşdirilir. “TURİST” tərəfindən viza qayda və/və ya qanun pozuntusu və bu kimi digər hallar baş verdikdə Azərbaycan Respublikasının və/və ya viza alınan ölkənin müəyyən qanunvericiliyi əsasında həll olunur. Viza üçün alınan rüsum heç bir halda geri ödənilmir.
4. İddiaların irəli sürülməsi və mübahisələrin həlli qaydası
41. Turistin təqdim edilən turizm xidmətlərinə dair iddiası meydana çıxdıqda bütün mübahisə və fikir ayrılıqlarını Qəbul edən tərəfin səlahiyyətli nümayəndəsi ilə həll etməlidir. Meydana çıxan fikir ayrılıqlarının yerində həll edilərək aradan qaldırılması qeyri-mümkün olduqda, Qəbul edən tərəfin nümayəndəsi tərəfindən iddia irəli sürən Turistlə birlikdə protokol tərtib edilərək, Turistin iddiasının xarakteri ətraflı təsvir edilir və onların aradan qaldırılması üzrə görülən tədbirlər göstərilir. Qeyd olunan protokol iki nüsxədə tərtib olunur və həm Turist, həm də Qəbul edən tərəfin nümayəndəsi tərəfindən imzalanmalıdır.
4.2. Turist ona təqdim edilən alternativ xidmətdən istifadə etdiyi halda iddia əsassız, Müqavilə üzrə xidmətlər isə lazımi qaydada təqdim edilmiş hesab edilir.
4.3. Qəbul edən tərəfin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən müvafiq sənədlərlə təsdiq edilməyən və Turist tərəfindən birtərəfli qaydada rəsmiləşdirilən iddialar əsassız hesab edilir.
4.4. Turist səfərdən qayıtdıqdan sonra 14 gündən gec olmayan müddətdə Turizm agentinə iddiasını və sənədləri təqdim edə bilər. Turizm agenti Turistdən qəbul etdiyi iddianı və sənədləri onları aldığı andan 30 gün müddətində nəzərdən keçirir.
4.5. Tərəflər arasında danışıqlar yolu ilə və ya iddia qaydasında tənzimlənməyən bütün mübahisələr və fikir ayrılıqları qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq qaydada həll edilir.

5. Fors-major
 5.1.Aşağıda sadalanan fors-major hallar meydana çıxdığı təqdirdə Tərəflər bu Müqavilə üzrə öhdəliklərdən azad edilirlər və bir-birlərinin qarşısında məsuliyyət daşımırlar:
а) epidemiya, sel, zəlzələ, sürüşmə, sunami və digər təbii fəlakətlər;
b) yanğın, partlayış, nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsi və ya sıradan çıxması;
c) bu Müqavilə nin şərtlərinin yerinə yetirilməsinə bilavasitə təsir göstərən tətil, sabotaj, lokaut və digər gözlənilməz situasiyalar;
ç) elan olunmuş və ya elan olunmamış müharibə, üsyan, kütləvi iğtişaşlar;
d) dövlət hakimiyyəti orqanlarının, idarələrin və ya onların struktur bölmələrinin qanuni və ya qanunsuz hərəkətləri;
е) qazanxanalarda, su təchizatı stansiyalarında, elektrik stansiyalarında qəzalar və s.
6. MÜQAVİLƏNİN MÜDDƏTİ VƏ MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
6.1. Müqavilə imzalandığı tarixdən səyahətin bitməsi tarixinə kimi quvvədədir.
6.2. Bu Müqavilə iki nüsxədə tərtib olunub və eyni hüquqi gücə malikdir.
6.3. Müqavilənin icrası ilə əlaqədar tərəflər arasında yaranmış mübahisələr qarşılıqlı razılıqla həll edilir. Qarşılıqlı razılıqla həll edilməyən mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri vasitəsilə həll ediləcəkdir.

7. TƏRƏFLƏRİN ÜNVANI VƏ REKVİZİTLƏRİ


7.1. “TURAGENT”
“Educational Consulting Travel” MMC
Bakı, Nəsimi rayonu, Nizami 102, mən. 9.


Direktor:

İmza:____________________
7.2. “TURİST”

Adı Soyadı :


pasport :

İmza:_____________________